[English version below]

Nee, inderdaad… Ik ben géén familie is van de Sjaardema’s bij de kerk. Ja. En toch een stins. Hoe dat zo komt? Tegen wil en dank, eigenlijk. Noem me maar een ‘politiek vluchteling’. Ik hád een stins in het dorp ‘Baard’. Maar door die verrekte burgeroorlog zit ik nu hier. De Schieringer en Vetkoper twisten… Ja. Hoe dat precies zit!? Lieve help! Waar moet ik beginnen!?

Nou, héél kort: We hebben hier in Friesland dus twee partijen: de Schieringers en de Vetkopers. En die twee háten elkaar. En mij lukte het lange tijd om onpartijdig; buiten al die ellende te blijven… Totdat ik uiteindelijk door de keizer zelf gevraagd werd of ik niet een soort interrim-functie wilde bekleden -‘potestaat’ noemden ze dat- om de oorlog te beeindigen.

Met 24 rechters vormde ik de ‘Hoge Raad’. En onze belangrijkste taak was om de beide partijen weer bij elkaar te brengen. Dat is dus mooi mislukt. De Schieringers wilden wél. Maar Vetkopers daarom júist niet! Eén grote mislukking. En tot overmaat van ramp was ik mijn neutraliteit kwijt. Door de steun van de Schieringers zagen de Vetkopers mij nu als een vijand! Mijn huis in Baard hebben ze geplunderd en ik ben er mijn leven daar niet meer veilig.

Daarom zeg ik: Ik zit tegen wil en dank in dit Schieringer bolwerk Franeker. En ok, ik ben hier dan veilig… Maar met die houwdegen van een Hessel van Martena, uit het Martenahuis wil ik beslist zo weinig mogelijk te maken hebben…

Juw van Dekama (1502) – a political refugee.

No indeed… I’m not related to the Sjaardema family at the church. Yes, and a stins nevertheless. How that came about? Against my will, in fact.
Call me a ‘political refugee’. I used to own a stins in the village of ‘Baard’. But because of that bloody civil war I ended up here now.

The Schieringer and Vetkoper troubles… yes. What these are about? Dear me! Where to begin?

Well, very briefly:

We have two factions here in Friesland: the Schieringers and the Vetkopers. They hate each other, these two. In the middle of all this distress I tried to stay neutral. Until the emperor himself asked me to fulfill a kind of interim function – they called it ‘postestate’ – to end the war. Together with 24 other judges we formed the ‘High Council’. Our main assignment was to unite these two factions. Well, that went wrong. Just the fact that the Schieringers wanted to make a deal, made the Vetkopers refuse!

One big failure. On top of all this misery I lost my neutrality. Because the Schieringers supported our endeavour, the Vetkopers saw me as their enemy! They pillaged my home in Baard and my life was endangered. So although I say now: I’m safe here, I want to have to do as little as possible with that swashbuckling Hessel van Martena.