[English version below]

Aan de edele magistraat urbs nostrae en de kerkvoogdij Franequerensis,

De doodgravers van het Martinikerkhof houden bij het grafdelven geregeld aarde over. Deze deponeren zij dan ‘os via’ voor onze school. Primo: Enkel het beeld van zo’n vulgaire drekbult is al genoeg om de reputatio van school en stad te schaden. Secundo: De genoemde grafaarde zit nog vol lijkresten. De ziekelijke uitwazeming beneemt docenten en pupillen elke lust. Van de lessen grammatica, dialectica en rhetorica komt niet veel meer terecht.

Tertium:
Op onze zondagochtendwandeling van school naar kerk, treffen de pupillen op het kerkhof dikwijls derelicte beenderen aan. De onbegraven resten van onze voorvaderen worden dan onderwerp van spel en spotternij. Dit komt de vroomheid en piëteit van de leerlingen niet ten goede. Conclusioni U, als homines nobilis dezer stad begrijpt dat het onderwijs der jeugd niet hoort te lijden onder het slechte arbeidsethos van enkele werkschuwe grafdelvers. Wil deze arbeiders daarom ernstig vermanen en hen aansporen tot beterschap.

Saluto vos omnes

PS
De deur van onze school moet hoog nodig vervangen worden! Hij is thans het beschutsel van een varkenshok onwaardig!

Rector Joannes Henricus Goddaeus (1651) – The complaining classicus

To the noble magistrate urbs nostrae and the church guardianship Franequerensis,

The grave diggers of the Martini cemetery regularly leave leftovers of soil after their digging. These they deposit ‘os via’ in front of our school.
Primo:
Just the mere image of such a vulgar pile of muck is enough to hurt the reputatio of school and city.

Secundo:
The soil mentioned still contains a lot of burial remainders. The emanating, sickly fumes asphyxiate teachers and pupils. Not much comes of the lessons of grammatica, dialectica and rhetorica.

Tertium:
During our sunday morning walk from school to church the pupils often encounter derelict bones. The unburied remainders of our ancestors become subject to games and mockery. This does not help to improve the piety and devotion of the pupils.

Conclusioni
You, as homines nobilis of this town will understand that the education of our youth must not suffer from the mediocre ethics of a few work avoiding cemetery labourers. Will you please admonish these diggers very insistently and urge them to do a better job.

Saluto vos omnes

PS
Renovation of the gate of our school is urgently needed. At present it’s not even worthy of fencing off a pigsty!