[English version below]

Geachte heren van de senaat,

Het is met diepe droefheid dat ik mij tot u wend. Op advies van onze voormalige secretaris, de heer Johannes Coumans hebt u gemeend een overdekte kaatsbaan te moeten laten aanleggen op het Hocquart hier in Franeker. Volgens Coumans zou zo’n kaatshal immers extra studenten naar de academie trekken. Ik heb u toen gezegd: Wie zó de academie beroemd wil maken, staat gelijk aan een zieke die de duivel aanroept voor genezing! En zíe hoe ik gelijk heb gekregen!

Ik hoef u natuurlijk niet te vertellen welke verschrikkelijke dingen nu in de kaatshal zoal gebeuren. Dagelijks hoort men immers van drankmisbruik en losbandigheid op de baan!? En het zijn nota bene de Burgemeesters en notabelen van onze stad die hierin de studenten voorgaan! Maar wat deze geschiedenis nog wel het meest droevig maakt, is het feit dat uw eigen secretaris Coumans, na zijn ontslag van de academie, een herberg geopend heeft, precies tegenover zijn eigen kaatsbaan!

Al meermaals heeft men kunnen zien hoe zijn knechten op klaarlichte dag volle biervaten naar de hal brengen en de lege weer terughalen. Coumans, die in de senaatsvergadering zo loffelijk sprak over ‘gezonde ontspanning’ en ‘sportiviteit’ toont zo zijn ware aard! Het zijn zulke mannen, die van onze universiteit een zuipacademie maken!

Prof. Meinardus Schotanus (theologian) about the indoor skating ring on the Hocquart (1632) – the sour grapes of the handball track

Esteemed gentlemen of the senate,

It’s with the deepest sadness that I’m addressing you. On advice of our former secretary, mister Johannes Coumans, you have deemed it necessary to install an indoor skating ring at the Hocquart, here in Franeker. Coumans claimed that such a skating hall would attract extra students to the academy. At the time I had exclaimed: the one that thinks to make the academy famous in THAT way, must be like a diseased man invoking the devil to cure him!

And see how right I was! Of course, I won’t have to tell you about the atrocious things now happening in the skating hall.  On a daily base one hears of abusive drinking and licentious behaviour. Mind you, it’s the mayor and other notable people who are leading the way for the students! The saddest thing about this matter is the fact that your own secretary Coumans, after being discharged from the academy, has opened an inn, right across from his own skating ring!

On many instances one may have noticed how his servants were taking beer barrels in and out of the hall. Coumans, who had been speaking so favourably about ‘healthy recreation’ and ‘sportsmanship’, shows his true nature with these actions. These are the men who turn our academy into a boozing academy!