[English version below]

Er was gevraagd naar de professor… Ja, dat klopt! Dat ben ik. Professor Ulricus Huber. Aangenaam… Waar kan ik u mee van dienst zijn? Een publiekrechtelijke kwestie, neem ik aan!? De verhouding tussen burger en overheid? Dan hebt u uiteraard mijn boek ‘Hedendaagse rechtsgeleerdheid’ uit 1686 al gelezen? Niet…?
Wát zegt u!? – ‘De kwestie van de dánsmeester…’?

Hebt u mij dáárvoor laten roepen!? Omdat u zo graag nog eens een keertje wilt horen over de pennestrijd die ik voerde, toen enkele bekrompen dominees probeerden het dansonderwijs hier aan de academie te laten verbieden!? Enkel omdat zij bang waren voor braspartijen en niet konden inzien dat het bij dansles nu juist om ‘beschaving’ en een ‘gezonde lichaamshouding’ gaat!

En of ik die onverkwikkelijke kwestie uit 1683 nu nóg maar weer eens eventjes voor u wil opdissen! Denkt u dat ik tijd over heb!? Luister! Ik was juist bezig met een belangrijk vraagstuk. Het vaderlands republicanisme, bekeken vanuit Cartesiaans oogpunt, begrijpt u!? En hoe te voorkomen dat men daarbij tot Spinozistisch radicalisme vervalt!

Dus, als u het niet erg vindt, wil ik daar weer mee verder gaan. En wat dat dansen betreft: Wees u maar gerust: Mocht u op de een of andere wijze de aandrang voelen om hier op het plein een pirouetje te draaien, dan heb ik daar geen enkel bezwaar tegen. Goede dag!

Professor Ulricus Huber (1691) – Dancing for civilisation.

(Good-naturedly) There have been inquiries for the professor… Yes, that’s right! It’s me, Ulricus Huber. Pleased to meet you. How can I be of service? A public-legal question, I presume? The relation between citizen and government? In that case, you must have read my 1686 book ‘Contemporary jurisprudence’? (Slightly amazed) Not…
(Irked) What did you say? (As if mentioning something distasteful) The matter of the DANCING master…

Is THAT the reason you had me come to you? Only because you’d like me to recount the controversy of some narrow-minded vicars, who tried to ban dancing lessons at the academy? Just because they feared uncontrolled revelry and did not understand that dancing lessons are about ‘culture’ and a ‘healthy demeanor’? As if for you I would trump up that unsavoury matter from 1683 once again! Do you expect me to have time for that?

Listen! Actually, I was occupying myself with an important matter: the national republicanism, observed from a Cartesian point of view, you see? And how to avoid relapsing into a Spinozistic radicalism! So, if you don’t mind, I’d like to proceed. And, on the dancing matter: do not worry, if you somehow feel the urge to do some pirouettes here in the square, I wouldn’t mind at all.

Good day!